Full Version ผลงานเจ้าอาวาส

wattongton.com วัดโต่งโต้น.คอม > Article

ผลงานเจ้าอาวาส Date : 2013-10-02 15:46:47

                       

   ผลงานของพระครูสิริปริยัติโกศล (หลวง
พ่อสีห์  สีหะเตโช  )


1.สร้างหอระฆัง
,ศาลาปฎิบัติธรรม,วัดขามใต้ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

2.สร้างวัดโต่งโต้น จังหวัดนครราชสีมา 

3.จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน

4.เผยแผ่ธรรมมะในประเทศและต่างประเทศต่างๆ

5.บริจาคปัจจัยสร้างโรงเรียนในแหล่งทุระกันดารต่างๆ

6.บริจาคปัจจัยสร้างศูนย์อนามัยในแหล่งทุระกันดารต่างๆ

7.ริเริ่มทำโครงการปลูกป่าถาวรเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

8.พัฒนาก่อสร้างศาลาปฎิบัติธรรม
9.พัฒนาก่อสร้างพระประธานองค์ใหญ่ปางประทานพรขนาดหน้าตักกว้าง 9 วา 9 นิ้ว


ข่าวประชาสัมพันธ์  

โครงการก่อสร้างพระประธานองค์ใหญ่ปางประทานพรขนาดหน้าตักกว้าง 9 วา 9 นิ้ว
ขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานตามกำลังศรัทธา


       


       
 


โครงการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม  ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างในขณะนี้
 จึงขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่าน  ร่วมบุญในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน


         

        

        

         
      


ความคิดเห็น